Umowa najmu okazjonalnego

W poprzednim wpisie mogliście pobrać zwykłą umowę najmu lokalu mieszkalnego, która co do zasady zabezpieczy Wasze interesy. Jednak w Polsce funkcjonują również umowy najmu okazjonalnego. Czym one się różnią od zwykłych umów? Wyjaśnimy to w kilku prostych punktach.

  1. W przypadku najmu okazjonalnego najemca składa oświadczenie przed notariuszem, że po rozwiązaniu umowy najmu wyprowadzi się do mieszkania wskazanego w tym oświadczeniu. Koszt sporządzenia takiego oświadczenia wynosi przeciętnie 400,- złotych. Oświadczenie to najemca powinien wręczyć wynajmującemu.
  1. Właściciel mieszkania wskazanego w oświadczeniu najemcy (do którego najemca ma się wyprowadzić po ustaniu najmu) powinien złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy. Oświadczenie tej osoby może być sporządzone na piśmie albo przed notariuszem. Wersja notarialna jest lepsza dla wynajmującego. Najemca to oświadczenie również powinien przekazać wynajmującemu.
  1. Jeżeli najemca utraci możliwość zamieszkania w lokalu wskazanym w oświadczeniu, powinien dostarczy najemcy nowe oświadczenie. Jeżeli nie dostarczy, umowa może ulec rozwiązaniu.
  1. Warunkiem skuteczności najmu okazjonalnego jest zgłoszenie umowy do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli w tym terminie zgłoszenie nie zostanie dokonane, umowa stanie się zwykłą umową najmu.
  1. Korzyść z najmu okazjonalnego jest zasadnicza. W przypadku, kiedy konieczne stanie się wyeksmitowanie z lokalu niesolidnego najemcy, nie ma potrzeby, aby występować do sądu z pozwem o eksmisję. Wystarczy wtedy wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na oświadczenie najemcy. Jest to tańsze i nieporównywalnie szybsze od powództwa o eksmisję.

Wzór umowy najmu okazjonalnego możecie pobrać tutaj:

umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Wielkimi krokami zbliża się gorący okres na rynku wynajmu mieszkań. I chociaż nie jest on tak intensywny jak w latach ubiegłych (ależ ten wirus namieszał), to jednak obserwujemy pewne ożywienie. Z tej przyczyny postanowiliśmy podzielić się z Wami dobrym wzorem umowy najmu, który możecie wykorzystać jako wynajmujący (albo najemcy) przy zawieraniu umów dotyczących lokali mieszkalnych. Zaznaczamy, że wzór dotyczy zwykłej umowy najmu, a nie najmu okazjonalnego. Wkrótce przybliżymy Wam jednak również najem okazjonalny.

Do pobrania umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Sprzedaż samochodu – jak poprawnie przygotować umowę

Przyjechał kupiec. Podpisaliście umowę. Otrzymaliście pieniądze. Samochód, który służył wam latami właśnie zmienił właściciela. Zaczyna się nowy rozdział motoryzacyjny w życiu waszej rodziny. Już nigdy nie zobaczycie auta, które właśnie sprzedaliście… Czy aby na pewno?

Sprzedaż używanego auta, nawet takiego, które znacie od podszewki, niesie ze sobą poważne ryzyko problemów prawnych. Nigdy bowiem nie możecie mieć pewności, że auto, które bezawaryjnie woziło waszą rodzinę i było regularnie serwisowane, jest całkowicie sprawne.

Nader często klientami naszej kancelarii są osoby, które właśnie sprzedały samochód, a następnie otrzymały od kupującego zawiadomienie o wadach i żądanie zwrotu pieniędzy. Taka sytuacja jest nie do pozazdroszczenia, gdyż często trudno jednoznacznie wskazać, czy rzeczywiście pojazd był wadliwy, czy mamy do czynienia tylko z normalnym zużyciem samochodu. Bardzo często słyszymy także, że kupujący sprawdził pojazd, a sprzedawca nie wiedział o wadzie. Powyższe nie zwalnia jednak sprzedającego od odpowiedzialności za wady pojazdu. W najgorszym zatem przypadku będziecie zmuszeni oddać pieniądze. Istnieje jednak możliwość zabezpieczenia się przed tym czarnym scenariuszem.

W umowie sprzedaży samochodu strony mogą wyłączyć odpowiedzialność za wady pojazdu. Wyłączenie to musi jednoznacznie wynika z treści umowy. Wyłączenie to powoduje, że kupujący traci uprawnienia z rękojmi i nie może reklamować samochodu. Wyłączenie rękojmi nie będzie jednocześnie skuteczne, jeżeli sprzedający podstępnie zataił wadę albo wprowadził kupującego w błąd. Zabezpieczy natomiast nieświadomego i uczciwego sprzedającego przed poważnymi problemami.

Jeżeli nie wiecie, jak wyłączyć rękojmię albo po prostu potrzebujecie prostej i dobrej umowy sprzedaży samochodu skorzystajcie z naszego wzoru.

UMOWA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ……………… roku w ……………

pomiędzy:

………………………

PESEL ………………

adres ………………..

zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym

a

………………………

PESEL ………………

adres ………………..

zwany w dalszej części umowy Kupującym

§ 1

Przedmiotem umowy jest samochód osobowy marki ….………………, rok produkcji ……, nr VIN …………………………………, nr rejestracyjny …………… o przebiegu zarejestrowanym na dzień zawarcia umowy …………….. km.

§ 2

Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy jest jego własnością, nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie i nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

Sprzedający oświadcza, że samochód jest objętym obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

§ 3

Cenę sprzedaży Strony ustaliły na kwotę …………. (słownie: ……..………………….. złotych). Kupujący kwituje zapłatę ceny sprzedaży.

§ 4

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność samochodu określonego w treści § 1 umowy za cenę sprzedaży określoną w treści § 3 tej umowy, a Kupujący przyjmuje własność tego samochodu.

Kupujący kwituje odbiór samochodu wraz z dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu i dwoma kompletami kluczyków.

§ 5

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i stan ten jest mu znany. Kupujący oświadcza, że nie zgłasza zastrzeżeń do stanu technicznego samochodu.

§ 6

Koszty umowy, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, ponosi Kupujący.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem Działu II Tytułu XI.

§ 9

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

KUPUJĄCY                                                        SPRZEDAJĄCY