Majątek wspólny czy rozdzielność majątkowa – odpowiedzialność za długi małżonka

W dzisiejszych czasach większość z nas ma zobowiązania kredytowe czy pożyczki. W małżeństwie kredytobiorcami są zazwyczaj oboje małżonkowie i wówczas oni wspólnie spłacają miesięczne raty. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy nagle okazuje się, że małżonek ma jakieś długi, o których nie wiemy. Czy musimy obawiać się, że wierzyciel również od nas będzie domagał spłaty długu?

Sytuacja jest mniej skomplikowana, kiedy mamy rozdzielność majątkową (np. tzw. intercyzę, czyli umowę w formie aktu notarialnego, albo wyrok sądu o rozdzielności majątkowej). Wówczas każdy z małżonków pracuje na swój rachunek, ma swój odrębny majątek i nie odpowiada nim za długi współmałżonka. Taka konstrukcja pozwala zabezpieczyć majątek jednego z małżonków na wypadek problemów finansowych drugiego.

Warto jednak pamiętać, że również przy rozdzielności majątkowej małżonkowie są oboje odpowiedzialni za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

Jeżeli nie zawieraliśmy u notariusza umowy majątkowej małżeńskiej, to z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.  Oznacz to, że od tej chwili funkcjonują trzy majątki: majątek osobisty żony, majątek osobisty męża oraz wspólny majątek małżeński. Do majątków osobistych należy np. to co mieliśmy przed ślubem. Do majątku wspólnego wejdzie natomiast prawie wszystko, co zostanie nabyte w trakcie trwania małżeństwa (np. wynagrodzenie za pracę, dochody z firmy, kupiony ze wspólnych oszczędności samochód). 

Majątek jest wspólny, ale co z długami jednego z małżonków? Otóż, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków, ale nie majątku osobistego drugiego małżonka. Natomiast, jeżeli nie było zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania, to małżonek, który takiej zgody nie wyraził, nie odpowiada za długi drugiego małżonka. Wierzyciel może wtedy żądać zaspokojenia z majątku osobistego małżonka, który zacisnął zobowiązanie, a także z jego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez niego z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, nawet jeśli jest ono wspólne.

Jednocześnie należy pamiętać, że na odpowiedzialność za długi małżonka będzie miało wpływ ogłoszenie przez niego upadłości albo upadłości konsumenckiej, które istotnie zmieniają zasady gry. O wpływie upadłości na odpowiedzialność małżonka za długi drugiego małżonka napiszemy w kolejnym artykule.