Jak przeprowadzić podział majątku wspólnego – podstawowe informacje

Podziału majątku można dokonać w toku sprawy rozwodowej, jeżeli małżonkowie są zgodni co do wzajemnych rozliczeń. Zazwyczaj jednak dopiero po rozwiązaniu małżeństwa w odrębnym postępowaniu przeprowadzany jest podział majątku wspólnego.

Sprawę o podział majątku wspólnego należy skierować do sądu rejonowego, we właściwości którego znajduje się podlegający podziałowi majątek. 

We wniosku, jak w każdym piśmie inicjującym postępowanie sądowe, trzeba wskazać: :

  • dane sądu, 
  • dane uczestników postępowania (imię, nazwisko, adres, a także PESEL wnioskodawcy), 
  • wartość przedmiotu sporu – wartość majątku, który podlega podziałowi,
  • oznaczenie rodzaju pisma – wniosek o podział majątku wspólnego,

oraz poinformować sąd, czy podjęto próbę ugodowego zakończenia sprawy.

Dodatkowo we wniosku należy określić składniki, które wchodziły do majątku wspólnego, a także ich wartość. 

Następnie należy sąd poinformować, które z przedmiotów mają przypaść wnioskodawcy, a które drugiej stronie.

W sprawie o podział majątku wspólnego sąd zajmuje się też wszystkim rozliczeniami pomiędzy małżonkami, które dotyczą ich majątku wspólnego, np. o zwroty połowy spłaconych po rozwodzie rat wspólnego kredytu. Wszystkie takie żądania należy złożyć na piśmie, najlepiej już we wniosku, z określeniem kwot.

Ważne jest również powołanie dowodów na fakty istotne dla sprawy, np. dokumentów, które potwierdzą własność składników majątku albo świadków, którzy złożą zeznania na fakt sposobu dotychczasowego korzystania ze wspólnych przedmiotów.

Wniosek należy uzasadnić, czyli np. opisać, dlaczego chcemy, żeby sąd przyznał nieruchomość właśnie nam.

Wniosek o podział majątku podlega opłacie stałej w wysokości 1.000,00 złotych, niezależnie od wartości majątku. Jeżeli jednak wniosek jest uzgodniony z drugą stroną i zawiera zgodny projekt podziału majątku, to opłata jest niższa i wynosi 300,00 złotych.

We wniosku należy wymienić załączniki, takie jak: potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, wyrok rozwodowy lub inny dokument, z którego wynika ustanie wspólności majątkowej, oraz inne dokumenty, które zostały przez nas powołane, jako dowody w sprawie.

Tak przygotowany i podpisany wniosek składa się wraz z załącznikami do sądu w dwóch egzemplarzach. Wniosek można również przesłać do sądu listem poleconym.