Majątek wspólny czy rozdzielność majątkowa – odpowiedzialność za długi małżonka

W dzisiejszych czasach większość z nas ma zobowiązania kredytowe czy pożyczki. W małżeństwie kredytobiorcami są zazwyczaj oboje małżonkowie i wówczas oni wspólnie spłacają miesięczne raty. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy nagle okazuje się, że małżonek ma jakieś długi, o których nie wiemy. Czy musimy obawiać się, że wierzyciel również od nas będzie domagał spłaty długu?

Sytuacja jest mniej skomplikowana, kiedy mamy rozdzielność majątkową (np. tzw. intercyzę, czyli umowę w formie aktu notarialnego, albo wyrok sądu o rozdzielności majątkowej). Wówczas każdy z małżonków pracuje na swój rachunek, ma swój odrębny majątek i nie odpowiada nim za długi współmałżonka. Taka konstrukcja pozwala zabezpieczyć majątek jednego z małżonków na wypadek problemów finansowych drugiego.

Warto jednak pamiętać, że również przy rozdzielności majątkowej małżonkowie są oboje odpowiedzialni za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

Jeżeli nie zawieraliśmy u notariusza umowy majątkowej małżeńskiej, to z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.  Oznacz to, że od tej chwili funkcjonują trzy majątki: majątek osobisty żony, majątek osobisty męża oraz wspólny majątek małżeński. Do majątków osobistych należy np. to co mieliśmy przed ślubem. Do majątku wspólnego wejdzie natomiast prawie wszystko, co zostanie nabyte w trakcie trwania małżeństwa (np. wynagrodzenie za pracę, dochody z firmy, kupiony ze wspólnych oszczędności samochód). 

Majątek jest wspólny, ale co z długami jednego z małżonków? Otóż, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków, ale nie majątku osobistego drugiego małżonka. Natomiast, jeżeli nie było zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania, to małżonek, który takiej zgody nie wyraził, nie odpowiada za długi drugiego małżonka. Wierzyciel może wtedy żądać zaspokojenia z majątku osobistego małżonka, który zacisnął zobowiązanie, a także z jego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez niego z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, nawet jeśli jest ono wspólne.

Jednocześnie należy pamiętać, że na odpowiedzialność za długi małżonka będzie miało wpływ ogłoszenie przez niego upadłości albo upadłości konsumenckiej, które istotnie zmieniają zasady gry. O wpływie upadłości na odpowiedzialność małżonka za długi drugiego małżonka napiszemy w kolejnym artykule.

Czy mogę żądać wypłaty premii lub nagród od pracodawcy?

Premia to bardzo często jeden z istotniejszych składników zasadniczego wynagrodzenia za pracę, jednak nie zawsze ma ona taki charakter.

Jeśli premia ma charakter uznaniowy, to oznacza to, że bliżej jej do nagrody wręczanej przez pracodawcę dobrowolnie. Zwykła premia, którą nazwać możemy także regulaminową, stanowiąca stały element wynagrodzenia powinna wynikać z umowy o pracę, regulaminu pracy lub regulaminu premiowania w danym zakładzie pracy.

Warto pamiętać, iż nazwa świadczenia nie jest decydująca. Istotny jest charakter świadczenia i to w jaki sposób jest przyznawane oraz na jakich zasadach.

Rozróżnienie charakteru świadczenia jest o tyle istotne, że w przypadku premii wynikającej z umowy lub obowiązujących w zakładzie pracy regulaminów i zasad możemy domagać się jej wypłaty od pracodawcy, jeśli spełniliśmy kryteria do jej przyznania.

W przypadku premii uznaniowej, czyli nagrody, takiej możliwości nie mamy, gdyż jest to świadczenie o charakterze dobrowolnym. Pracodawca nie musi się kierować żadnymi sformalizowanymi kryteriami podczas przyznawania tego rodzaju świadczenia.

Ponadto premia uznaniowa nie zostanie wzięta pod uwagę przy określaniu wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Natomiast premia regulaminowa jako stały element zasadniczego wynagrodzenia może już wpłynąć na wysokość ekwiwalentu.

W wielu przypadkach okazuje się bowiem, iż ocena jaki charakter ma premia nastręcza pewnych trudności i wymaga głębszej analizy problemu. Choć w teorii taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, w praktyce zdarza się dość często. Jeśli świadczenie ma charakter mieszany i posiada cechy zarówno premii regulaminowej, jak i nagrody należy ocenić, które elementy przeważają.

Jak zachować się w przypadku mandatu w stanie epidemii?

Pomimo ustania z dniem 20 kwietnia takich ograniczeń jak chociażby wstęp do lasu czy parku nadal obowiązuje nas szereg innych zasad. Ich złamanie może wiązać się z konsekwencją w postaci mandatów nakładanych przez policję oraz kar pieniężnych wymierzanych przez sanepid w trybie administracyjnym.

Choć z pozoru obie sytuacje są podobne to należy pamiętać, iż są to dwa odrębne tryby. Mandat nakładany przez policję może wynieść do 500 złotych. Kara pieniężna nakładana w trybie administracyjnym to od 5 tys. złotych do 30 tys. złotych. Jest to kara wymierzana za nieprzestrzeganie zakazów ustanowionych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Poważne wątpliwości budzi zgodność tych aktów prawnych z Konstytucją oraz poprawność stosowania zawartych w nich przepisów przez instytucje i organy państwowe. Co zatem zrobić jeśli uważamy, że nałożony mandat lub wymierzona nam kara są niesłuszne lub niezgodne z prawem?

W przypadku mandatu mamy prawo odmówić jego przyjęcia. Należy o tym poinformować funkcjonariusza bez wdawania się w zbędne dyskusje. Korzystamy bowiem z naszego prawa do odmowy przyjęcia mandatu, co nie wymaga uzasadniania podejmowanej przez nas decyzji. Kosekwencją tego będzie skierowanie przez policję wniosku o ukaranie dosądu rejonowego. Jeśli Sąd na podstawie skierowanego wniosku wyda wyrok nakazowy, to możemy się od niego odwołać w terminie 7 dni. Sprawa ponownie trafi do sądu rejonowego celem przeprowadzenia rozprawy. Od takiego wyroku przysługuje nam odwołanie do sądu II instancji. Ścieżka formalna od próby wręczenia mandatu od ostatecznego, prawomocnego rozstrzygniecia sprawy jest więc bardzo długa.
Należy pamiętać, iż w sprzeciwie, jak i na rozprawie mamy możliwość przedstawienia swoich racji. Ważne jest, aby spytać funkcjonariusza policji jaka jest podstawa prawna udzielanego mandatu, a więc który przepis prawa został przez nas naruszony. Może to znacznie ułatwić obronę przed sądem, albowiem bywa, że przepisy stosowane są niepoprawnie.

Jednak co w sytuacji jeśli mandat przyjmiemy? Wtedy pozostaje nam zwrócic się w wnioskiem o anulowanie mandatu do sądu rejonowego, właśniwego z uwagi na miejsce, w którym wystawiono nam mandat. Katalog sytuacji, w których wniosek taki może zostać uznany obejmuje takie sytuacje jak mandat:
– za działanie, które nie było wykroczeniem lub takie, za które może ukarać tylko sąd,
– za działanie w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem,
– za działanie, które zostało spowodowane chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych.

Odmiennie przedstawia sie sytuacja związana z karą za nieprzestrzeganie zakazów ustanowionych ustawą. Nakłada jest bowiem przez sanepid na podstawie notatki sporządzonej przez policję. Ocena czy doszło do naruszenia przepisu pozostaje więc w gestii sanepidu, który w przypadku stwierdzenia naruszenia wydaje decyzję, która jest natychmiast wykonalna.

Od takiej decyzji możemy się odwołać oraz złożyć wniosek o wstrzymanie rygoru, do organu wyższego rzędu, czyli wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Mamy na to 14 dni, jednakże nalezy pamiętać, że egzekucja w trybie administracyjnym i np. zajęcie rachunków bankowych może nastąpić już w ciągu 7 dni. Czas reakcji jest tu więc bardzo istotny.

Coraz powazniejszym problemem są jednak sytuacje, w których odmawiamy przyjęcia mandatu, a Policja sporządzajednocześnie notatkę do sanepidu oraz wniosek o ukaranie do sądu. W teorii taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, albowiem nie można dwukrotnie karać za ten sam czyn. Jeśli więc mandat i sporzadzona notatka dotyczą tego samego naruszenia przepisów to nie ma podstaw do wszynania postępowania zarówno w trybie administarycjnym, jak i karnym. Należy przyjąć, iż policjant w trakcie interwencji ocenia czy dana sytuacja stanowi naruszenie karane mandatem czy powinno być ocenione na podstawie notatki przez sanepid.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności nakładanych mandatów czy kar administracyjnych powinniśmy skorzystać z przysługujących nam praw. Odmowa przyjęcia mandatu lub odwołanie od nałożonej kary są prawem każdego obywatela i nie mogą podlegać ograniczeniom nawet w stanie epidemii.