Czy mogę żądać wypłaty premii lub nagród od pracodawcy?

Premia to bardzo często jeden z istotniejszych składników zasadniczego wynagrodzenia za pracę, jednak nie zawsze ma ona taki charakter.

Jeśli premia ma charakter uznaniowy, to oznacza to, że bliżej jej do nagrody wręczanej przez pracodawcę dobrowolnie. Zwykła premia, którą nazwać możemy także regulaminową, stanowiąca stały element wynagrodzenia powinna wynikać z umowy o pracę, regulaminu pracy lub regulaminu premiowania w danym zakładzie pracy.

Warto pamiętać, iż nazwa świadczenia nie jest decydująca. Istotny jest charakter świadczenia i to w jaki sposób jest przyznawane oraz na jakich zasadach.

Rozróżnienie charakteru świadczenia jest o tyle istotne, że w przypadku premii wynikającej z umowy lub obowiązujących w zakładzie pracy regulaminów i zasad możemy domagać się jej wypłaty od pracodawcy, jeśli spełniliśmy kryteria do jej przyznania.

W przypadku premii uznaniowej, czyli nagrody, takiej możliwości nie mamy, gdyż jest to świadczenie o charakterze dobrowolnym. Pracodawca nie musi się kierować żadnymi sformalizowanymi kryteriami podczas przyznawania tego rodzaju świadczenia.

Ponadto premia uznaniowa nie zostanie wzięta pod uwagę przy określaniu wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Natomiast premia regulaminowa jako stały element zasadniczego wynagrodzenia może już wpłynąć na wysokość ekwiwalentu.

W wielu przypadkach okazuje się bowiem, iż ocena jaki charakter ma premia nastręcza pewnych trudności i wymaga głębszej analizy problemu. Choć w teorii taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, w praktyce zdarza się dość często. Jeśli świadczenie ma charakter mieszany i posiada cechy zarówno premii regulaminowej, jak i nagrody należy ocenić, które elementy przeważają.

Jak zachować się w przypadku mandatu w stanie epidemii?

Pomimo ustania z dniem 20 kwietnia takich ograniczeń jak chociażby wstęp do lasu czy parku nadal obowiązuje nas szereg innych zasad. Ich złamanie może wiązać się z konsekwencją w postaci mandatów nakładanych przez policję oraz kar pieniężnych wymierzanych przez sanepid w trybie administracyjnym.

Choć z pozoru obie sytuacje są podobne to należy pamiętać, iż są to dwa odrębne tryby. Mandat nakładany przez policję może wynieść do 500 złotych. Kara pieniężna nakładana w trybie administracyjnym to od 5 tys. złotych do 30 tys. złotych. Jest to kara wymierzana za nieprzestrzeganie zakazów ustanowionych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Poważne wątpliwości budzi zgodność tych aktów prawnych z Konstytucją oraz poprawność stosowania zawartych w nich przepisów przez instytucje i organy państwowe. Co zatem zrobić jeśli uważamy, że nałożony mandat lub wymierzona nam kara są niesłuszne lub niezgodne z prawem?

W przypadku mandatu mamy prawo odmówić jego przyjęcia. Należy o tym poinformować funkcjonariusza bez wdawania się w zbędne dyskusje. Korzystamy bowiem z naszego prawa do odmowy przyjęcia mandatu, co nie wymaga uzasadniania podejmowanej przez nas decyzji. Kosekwencją tego będzie skierowanie przez policję wniosku o ukaranie dosądu rejonowego. Jeśli Sąd na podstawie skierowanego wniosku wyda wyrok nakazowy, to możemy się od niego odwołać w terminie 7 dni. Sprawa ponownie trafi do sądu rejonowego celem przeprowadzenia rozprawy. Od takiego wyroku przysługuje nam odwołanie do sądu II instancji. Ścieżka formalna od próby wręczenia mandatu od ostatecznego, prawomocnego rozstrzygniecia sprawy jest więc bardzo długa.
Należy pamiętać, iż w sprzeciwie, jak i na rozprawie mamy możliwość przedstawienia swoich racji. Ważne jest, aby spytać funkcjonariusza policji jaka jest podstawa prawna udzielanego mandatu, a więc który przepis prawa został przez nas naruszony. Może to znacznie ułatwić obronę przed sądem, albowiem bywa, że przepisy stosowane są niepoprawnie.

Jednak co w sytuacji jeśli mandat przyjmiemy? Wtedy pozostaje nam zwrócic się w wnioskiem o anulowanie mandatu do sądu rejonowego, właśniwego z uwagi na miejsce, w którym wystawiono nam mandat. Katalog sytuacji, w których wniosek taki może zostać uznany obejmuje takie sytuacje jak mandat:
– za działanie, które nie było wykroczeniem lub takie, za które może ukarać tylko sąd,
– za działanie w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem,
– za działanie, które zostało spowodowane chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych.

Odmiennie przedstawia sie sytuacja związana z karą za nieprzestrzeganie zakazów ustanowionych ustawą. Nakłada jest bowiem przez sanepid na podstawie notatki sporządzonej przez policję. Ocena czy doszło do naruszenia przepisu pozostaje więc w gestii sanepidu, który w przypadku stwierdzenia naruszenia wydaje decyzję, która jest natychmiast wykonalna.

Od takiej decyzji możemy się odwołać oraz złożyć wniosek o wstrzymanie rygoru, do organu wyższego rzędu, czyli wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Mamy na to 14 dni, jednakże nalezy pamiętać, że egzekucja w trybie administracyjnym i np. zajęcie rachunków bankowych może nastąpić już w ciągu 7 dni. Czas reakcji jest tu więc bardzo istotny.

Coraz powazniejszym problemem są jednak sytuacje, w których odmawiamy przyjęcia mandatu, a Policja sporządzajednocześnie notatkę do sanepidu oraz wniosek o ukaranie do sądu. W teorii taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, albowiem nie można dwukrotnie karać za ten sam czyn. Jeśli więc mandat i sporzadzona notatka dotyczą tego samego naruszenia przepisów to nie ma podstaw do wszynania postępowania zarówno w trybie administarycjnym, jak i karnym. Należy przyjąć, iż policjant w trakcie interwencji ocenia czy dana sytuacja stanowi naruszenie karane mandatem czy powinno być ocenione na podstawie notatki przez sanepid.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności nakładanych mandatów czy kar administracyjnych powinniśmy skorzystać z przysługujących nam praw. Odmowa przyjęcia mandatu lub odwołanie od nałożonej kary są prawem każdego obywatela i nie mogą podlegać ograniczeniom nawet w stanie epidemii.

Czy koronawirus może być powodem wysłania pracownika na przymusowy urlop?

Epidemia koronawirusa wpłynęła na dotychczasowy sposób funkcjonowania każdego z nas. Nie ominęło to także firm oraz zatrudnionych w nich pracowników.

Zrozumiałym jest to, że pracodawcy poszukują oszczędności, jednakże metody które wybierają nie zawsze pozostają zgodne z prawami przysługującymi pracownikom.

Jednym z coraz częściej wybieranych przez pracodawców rozwiązań jest wysyłanie pracowników na tzw. przymusowe urlopy.

Wielu pracowników po takiej sugestii składa wniosek o urlop wypoczynkowy lub urlop bezpłatny, jednakże w znacznej mierze wynika to z braku przekonania o przysługujących pracownikowi prawach.

W przypadku tymczasowego zamknięcia zakładu pracy – nawet z powodu epidemii, pracodawca nie może wysłać pracownika na urlop. Działanie takie jest niezgodne z prawem. W szczególności należy tu zwrócić uwagę na cel urlopu wypoczynkowego, którym jest umożliwienie pracownikowi wypoczynku. Nie jest to instrument to kreowania oszczędności w zakładzie pracy. Cele urlopu bezpłatnego są znacznie szersze, jednak nie zawierają w sobie poprawy sytuacji materialnej pracodawcy.

Udzielenie urlopu bezpłatnego jest możliwe na wniosek pracownika. Pracodawca nie ma uprawnień, aby wywierać jakichkolwiek nacisk na pracownika w tym zakresie. Z kolei urlop wypoczynkowy ustala się w porozumieniu pracodawcy z pracownikiem, który o taki urlop zawnioskuje. Wyjątek przy udzielaniu urlopu stanowi tzw. urlop zaległy lub urlop w okresie wypowiedzenia, kiedy to pracodawca może jednostronnie zdecydować o tym, że pracownik będzie wykorzystywał urlop.

Samodzielna decyzja pracodawcy o tym, że dany pracownik zobowiązany jest do skorzystania z urlopu poza wskazanymi wyżej wyjątkami nie ma umocowania w obowiązujących przepisach.